2021/22 õa projektid

Illuka Kooli õpilaste osalemine keskkonnahariduslikes õppeprogrammides 2021/2022 õppeaastal (KIK)

Kestvus: 

1.09.2021 – 30.06.2022

Eesmärk:

Eesmärk on õpilasi suunata märkama ja mõistma looduse mitmekesisust, inimeste keskkonnahoidliku käitumise tähtsust. Programmiga arendatakse märkamis- ja eneseväljendusoskusi, õpitakse tundma looduses elavaid erinevaid kooslusi.

Sihtgrupp:

Lasteaia koolieelikute rühma (Naerupallid) õppekäik RMK Elistvere loomaparki, osalemine õppeprgorammis "Loomalapsed".

1.-2. klassi õppekäik Eesti kaevandusmuuseumi territooriumile, õppeprogramm "Kivististe jaht aherainemäel“ läbimine

3.-4. klassi õppekäik Eesti kaevandusmuuseumi territooriumile, õppeprogramm "Kivististe jaht aherainemäel“ läbimine

5.-6. klassi õppekäik Saare järve õpperajal, õppeprogramm "Koosluste elurikkus looduses 2" läbimiseks.

7.-9. klass) õppekäik Tallinna Loomaaeda, õppeprogramm "Selgroogsed loomad" läbimine.

Rahastaja: 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus 1500,00. Kogumaksumus 1843,00

Projektijuht:

 Ave Amor

„Digital Creative Education “ (Nordplus Junior)

Kestvus: 

1.08.2020 – 31.07.2022

Eesmärk:

Projekti eesmärk on jagada kogemusi digitaalse õppe võimalustest ning digiõppe vahendite kasutamisest jms. Iga partner viib läbi seminare, jagades oma teadmisi digitaalsete tööriistade kasutamise kohta. Õpetajad osalevad töövarjudena partnerkoolides. Projekt lõpeb avatud rahvusvahelise konverentsiga „Digitaalne loovharidus“, kus iga kool jagab oma teadmisi ja kogemusi kooliprotsesside digiõppe tõhususest ja õpetajatele pakutavate võimalustest.

Projekti kodulehtlink opens on new page

Partnerid:

Juhtpartner - CLIL Education Centre, Preschool "Flying Colours" (Läti)

Kaaspartnerid: Illuka Kool (Eesti), Vilnius Municipality’s Grigiškės Šviesos gymnasium (Leedu), Siauliai Sanatorine school (Leedu), Norlights Montessori School (Norra), PI Edukateka (Leedu)

Sihtgrupp:

Partnerkoolide õpetajad

Rahastaja: 

Projekti toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus Junior  32 700,00 euroga (s.h Illuka Kool 5 710,00 eurot)

Projektijuht

Veronika Skripacova (Läti);

Ave Amor (Eesti), Gražina Vaitkunskė (Leedu), Lijana Giedraitienė (Leedu), Josef Berg (Norra), Saulius Rudelis (Leedu),

Läbi rahvusvahelise mõõtme loovamaks ja ettevõtlikumaks kooliks (Erasmus+)

Kestvus: 

1.06.2020 – 31.12.2022

Eesmärk:

Illuka Kooli õpetajate ja juhtkonna professionaalsete kompetentside tõstmine ning õppijate ettevõtlikkuse ja sotsiaalsete oskuste toetamine. Eesmärgi täitudes suureneb osalejate valmisolek toetada õpilaste teadmisi ja oskusi ettevõtlikkus, loovas ja kaasavas keskkonnas rahvusvahelise kogemuse kaudu.

Alaeesmärgid:

1. Keeleoskuse täiendamine ja rahvusvaheliste suhete loomine ning arendamine.

2. IKT alane enesetäiendamine. Õppekava arendamise oskus vastavalt ainetevahelisele lõimingule ja õppemeetodite kaasajastamisele. Võimaluste ja ideede leidmine kaasaegse ja kaasava õpi- ja arengukeskkonna loomiseks.

3. Uued metoodikad - kuidas siduda liikumisõpetusega teisi õppeaineid ning milliseid võimalusi pakub huvitegevus laste ja õpetajate liikumis- ja terviseharjumuste kujundamisel.

Sihtgrupp:

  1. Reet Ernits - English for Teachers (A2, B1) (Dublin, Iirimaa);
  2. Anneli Bogens - Fluency and English Language Development for Educational Staff (Walleta, Malta);
  3. Ilona Lass - Fluency and English Language Development for Educational Staff (Walleta, Malta);
  4. Kristi Vaarmann - All Aboard the Primary Classroom Methodology for Primary (St.Julian's, Malta);
  5. Ave Amor - Inspiring Healthy Lifestyles to Learners (children, youths, adults) (Nicosia, Küpros);
  6. Kristi Klaamann - Using ICT in Education (Braga, Portugal);
  7. Anneli Dietrich - Using ICT in Education (Braga, Portugal).

Rahastaja: 

Sihtasutus Archimedese haridusprogramm Erasmus+ (õpiränne üldhariduses) toetus 19 750,00 eurot

Projektijuht

Kristi Klaamann

Future Skills Future Citizens (Tulevaste kodanike tulevased oskused) (Erasmus+)

Kestvus: 

1.09.2019 – 31.12.2022

Eesmärk:

Noored kogu Euroopas seisavad silmitsi mitmesuguste väljakutsetega, mida oli raske ette kujutada, kui nende vanemad olid nende vanused. Selleks, et aidata õpilastel nende väljakutsetega silmitsi seista, on koolid üha enam tunnistanud, et õppimisel on ainealaste teadmiste elus rakendamine, õpilaste ja õpetajate heaolu, omavaheline koostöö, enesejuhtimine, füüsiline ja vaimne tervis.

Projektikohtumiste käigus

a) tehakse kindlaks, kuidas pakutakse PSHE-d* (ennastjuhtiv, sotsiaalne, tervise- ja majandusharidus) Euroopas koolides;

b) uuritakse nii õpilaste kui ka nende vanemate soove ja vajadusi seoses PSHE-ga;

c) analüüsitakse ja võrreldakse PSHE kasutamist nii oma koolis kui ka partnerkoolides;

d) kasutatakse uurimiste käigus saadud teadmisi materjalide väljatöötamiseks, mis võimaldaksid PSHE-d mõtestatult kasutada;

e) viiakse ülalnimetatud punktid kokku õpilaste juhitud minikonverentsil, et arutada PSHE-kasutamist ja valmistada ette lahendusi partnerriikide õpetajatele ja haridusasutustele esitatava PSHE teemade paremaks muutmiseks.

Kuigi projekti fookuses on PSHE, pakuvad õpetajate ja õpilaste kohtumised partnerkoolides neile võimalusi jagada õpetamise ja juhtimise parimaid tavasid erinevates koolides ning arendada õpioskusi.

* PSHE - Personal, Social, Health and Economic education

Partnerid:

Hugh Christie Technology College (Suurbritannia), IES PUNTA DEL VERDE (Hispaania), Gymnasium Brake Germany (Saksamaa), Illuka Kool (Eesti).

Sihtgrupp:

Igast riigist osaleb 5 õpilast (12 - 16 aastased)  ja 3 õpetajat.

Rahastaja: 

Projekti toetab Briti Nõukogu läbi haridusprogrammi Erasmus+ 282 530,00 euroga (sh Illuka Kool 62 615,00 eurot)

Projekti teostajad (Eesti)

 Ave Amor, Anneli Dietrich

Illuka Kooli õpilaste osalemine keskkonnahariduslikes õppeprogrammides 2020/2021 õppeaastal (KIK)

Kestvus: 

1.09.2020 – 31.12.2021

Eesmärk:

Eesmärk on õpilasi suunata märkama ja mõistma looduse mitmekesisust, inimeste keskkonnahoidliku käitumise tähtsust. Programmiga arendatakse märkamis- ja eneseväljendusoskusi, õpitakse tundma looduses elavaid erinevaid kooslusi.

Sihtgrupp:

Lasteaia koolieelikute rühm (Naerupallid) läbivad õppeprogrammi "Putukad õuealal" Illuka pargis

1.-2. klassi õppekäik Sagadi looduskeskusesse, osalemine õppeprogrammis "Looduspäev Lahemaal"

3.-4. klassi õppekäik Sagadi looduskooli, osalemine õppeprogrammis "Looduspäev Lahemaal"

5.-6. klassi osalemine Särghaua õppekeskuse aktiivõppeprogrammis "Muld ja pinnakate"

7.-9. klass) osalemine Silma õpikoja aktiivõppeprogrammis "Teadusliku uurimismeetodi rakendamine"

Rahastaja: 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus 1500,00. Kogumaksumus 2365,00

Projektijuht:

 Ave Amor

Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

Kestvus: 

03.05.2021 – 31.12.2021

Eesmärk:

Põllumajandus- või toidusektori ettevõtte külastamine

* Alutaguse juust OÜ külastamine

* Tulundusühing Vasula aed külastus

Sihtgrupp:

1.- 7.kl õpilased

Rahastaja:

PRIA- 321,33 eurot

Projekti teostajad:

Projektijuht: Ave Amor

Illuka Kooli aabits

Kestvus: 

01.04.2022 - 01.04.2023

Eesmärk:

Üldeesmärk: Illuka laste, lapsevanemate, vilistlaste ja teiste kogukonna inimeste teadlikkuse tõstmine Illuka mõisakooli ajaloost läbi alfabeetilise kronoloogia ning toetab kogukonna tugevnemist kodupiirkonna tundmaõppimise kaudu.

Tulemus: augustiks 2022 on koostatud ja trükitud Illuka mõisakooli aabits t (ca 40 lk) tiraažiga 300 tükki.

Sihtgrupp:

Illuka Kooli õpilased ja õpetajad (ca 140 inimest) – saavad õppevahendi, mille abil mõisakooli ajalugu tundma õppida.

Kaudsed kasusaajad:

Illuka Kooli lapsevanemad (ca 100 inimest) – Illuka mõisakooli elu-olu ja haridusloo tundma õppimine.

Illuka piirkonna inimesed – (ca 100 inimest) – Illuka mõisakooli, elu-olu ja haridusloo tundma õppimine.

Illuka mõisa külastavad turistid – Võimalus soetada Illuka mõisast või Iisaku Kihelkonna Muuseumist „Illuka mõisakooli aabits“, mis sisaldab teavet Illuka mõisakooli elu-olu ja haridusloo kohta

Rahastaja:

Kohaliku Omaalgatuse Programm 2500,00. Kogumaksumus 2850,00

Projekti teostajad:

Projektijuht: Anneli Bogens Teostaja: MTÜ Kultuurikamber

„Tark tarbija ületarbimismaailmas“ Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus

Kestvus: 

28.03.2022 – 06.05.2022

Eesmärk:

Eesmärgiks on viia maailmaharidusteemad Eesti äärealadele ning arendada arusaama, kuidas maailm ja meie kogukonna igapäevased teemad on omavahel seotud.

Projektiga soovitakse suunata Peipsimaa kogukondi senisest enam pöörama tähelepanu targale tarbijakäitumisele ja vabatahtlikuna panustamisega maalimahariduslikesse tegevustesse. Kuna koolid on sageli kogukondade liitjad, püütakse edastada maailmahariduslikku teavet  kohalikele kogukondadele läbi koolide ning seeläbi kaasata koolid boonusena rohelise kooli programmi ja sellenimelise märgise saamisesse.

Sihtgrupp:

Lasteaia kõik rühmad, 1-9.klassi õpilased, õpetajad, lapsevanemad

Tegevused:

28.03.2022 Külas kirjanik ja luuletaja Lauri Räpp ning luuletaja ja näitleja Anne-Mai Tevahi „Lihtsate asjade tähtsus“

29.03.2022 Kuidas prügi sorteerida? Maailm minu ümber. Kus on toodetud asjad, mis meid ümbritsevad?

30.03 - 12.04.2022 Taaskasutus-meisterdus. Näitus.

01.04.2022 Stiilipäev „Vanaema riidekapp“; Näitus vanaema riidekapi lood:

1.04 – 30.04.2022 Laat "Sõbralt sõbrale. Kellegi vana on teise uus"

22.04.2022 Õppekäik Iisaku Looduskeskusesse

02.05.2022 Illuka mõisapargi talgupäev. 

05.05.2022 Õppeprogramm Tunne oma elustiili – mina ja globaalne kaubandus

Rahastaja:

Projekti toetab ESTDEV- Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus – 820,00 eurot

Projekti teostajad:

Projektijuht: Merike Puur ja Anneli Bogens. Teostaja: Peipsi Koostöö Keskus

Avaldatud 22.09.2023. Viimati muudetud 22.09.2023.