Illuka Kooli andmekaitsetingimused

Lähtuvalt Eesti Vabariigi seadustest on koolil kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks. Lisaks kogub ja töötleb kool oma tegevuse käigus ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet.

Illuka Kool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest.

Töötleme Teie isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

  • avaliku ülesande täitmisel,
  • juriidilise kohustuse täitmisel,
  • Teiega sõlmitud lepingu täitmisel.

Kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime Teilt selleks nõusoleku ning nimetame töödeldavad isikuandmed. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle.  Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (e-päevik Stuudium).

Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb esitada avaldus e-posti aadressil illuka.kool@alutaguse.edu.eelink opens on new page ning me kustutame Teie andmed.

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab  Alutaguse Vallavalitsuse andmekaitsespetsialist Tairi Hütt, e-posti aadressil tairi.hytt@alutagusevald.eelink opens on new page

Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on kooli sekretär Helin Metsatalu, e-post: helin.metsatalu@alutaguse.edu.eelink opens on new page  

 

Nõusolekut vajame järgmistel juhtudel:

  1. Õpilasele õppeotstarbeks kooli e-posti aadressi loomiseks kujul (nimi.perekonnanimi@alutaguse.edu.ee).

E-posti aadressi kasutab õpilane õpetajatega suhtlemisel ja e-õppe keskkondadesse (näiteks Opiq) kasutajakonto loomisel.

  1. Õpilasele alates 4.klassist kooli arvutite kasutamiseks isikliku konto loomiseks.

Õpilased alates 4.klassist saavad kasutada õppeotstarbel kooli serverit ja arvuteid. Arvutitesse logitakse enda nimeliste kasutajanimedega, parool lähtub turvanõuetest ning igaühel on see erinev ja unikaalne.

  1. E-õppe keskkonda kasutajakonto loomiseks (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, isikukood)

Õppetöös kasutatakse erinevaid õppeainetele omaseid e-õppe keskkondi, tasemetööde sooritamine.

  1. Õpilase nime, positiivsete õpi- ja võistlustulemuste, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel, infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.

  1. Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel kooli lastevanemate andmebaasi.

Illluka Kooli esmane suhtluskanal on Stuudium. Kasutame lapsevanema e-posti aadressi olulise teabe edastamiseks alternatiivse infokanalina juhul kui Stuudiumi keskkonnas esineb tõrkeid. Andmed  kustutatakse pärast õpilase koolist väljaarvamist.

Avaldatud 05.05.2019. Viimati muudetud 27.11.2023.