Tugiteenused

Alutaguse valla ja Illuka Kooli kooli tugispetsialistid on abiks õpilaste nõustamisel ja konsulteerimisel lapse igakülgse arengu toetamiseks. Koolis on võimalik saada tuge eripedagoogi juures.

Alammenüüst on leitavad eripedagoogi, logopeedi, õpilasnõustaja, psühholoogi ja lastekaitse kontaktid.

 • Eripedagoog tegeleb koolis lapse arengutaseme ja –vajaduste välja selgitamisega. Eripedagoog loob õpilasele turvalise, toetava ja motiveeriva õpikeskkonna, valib sobiva õpivara või kohandab ja koostab uue. Eripedagoog toetab last tema õpieesmärkide seadmisel ja nende saavutamisel. Eripedagoog nõustab lapsevanemaid lapse teadmiste ja oskuste arendamisel.
 • Logopeed tegeleb koolis lapse kõne ja suhtlemisoskuse arendamisega. Annab soovitusi lapse kõne arendamiseks ning sobiva suhtluskeskkonna loomiseks. Logopeed näitab kätte tee lapse kõne toetamiseks.
 • Õpilasnõustaja ametikoha eesmärk on koostöös õpilase vanemate ja töötajatega toetada koolis õpilase arengut, kaasates vajaduse korral teiste erialade spetsialiste.
  Õpilasnõustaja tegeleb oma töövaldkonnas ennetus- ja teavitustööga:
  • pakub õpilastele ja vajaduse korral ka õpetajatele ja lapsevanematele arengut ja õppimist toetavat nõustamist
  • nõustab õpilasi õpingutega seotud küsimustes: raskused õppimisel, haridusliku erivajaduse arvestamine õppimisel, õppekorraldus, käitumisraskused jne
  • nõustab igapäevase toimetulekuga seotud teemadel: enesetunne, tervis, kohanemine, suhted jne.
  • toetab õpetajaid uute käitumisviiside ja probleemilahenduste leidmisel;
  • tegeleb koolis sõltuvusprobleemide preventsiooniga.
 • Psühholoog tegeleb koolis laste käitumise, emotsionaalse tasakaalu ja arengu kaardistamisega ning nii õpilaste, lapsevanemate kui õpetajate nõustamise ja konsulteerimisega.
 • Lastekaitse hõlmab erinevaid toetusi ja teenuseid, mis toetavad laste õigusi ja heaolu.
  Eestis korraldavad lastekaitset Vabariigi Valitsus, lastekaitse nõukogu, Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet ja kohaliku omavalitsuse üksused lastekaitseseaduse alusel.
  Kohalik omavalitsus korraldab lastekaitset kohalikul tasandil ja loob vajalikud tingimused laste õiguste ja heaolu tagamiseks oma linnas või vallas.

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 15.03.2024.