2020/21 õa projektid

„Digital Creative Education “ (Nordplus Junior)

Kestvus: 

1.08.2020 – 31.07.2022

Eesmärk:

Projekti eesmärk on jagada kogemusi digitaalse õppe võimalustest ning digiõppe vahendite kasutamisest jms. Iga partner viib läbi seminare, jagades oma teadmisi digitaalsete tööriistade kasutamise kohta. Õpetajad osalevad töövarjudena partnerkoolides. Projekt lõpeb avatud rahvusvahelise konverentsiga „Digitaalne loovharidus“, kus iga kool jagab oma teadmisi ja kogemusi kooliprotsesside digiõppe tõhususest ja õpetajatele pakutavate võimalustest.

Projekti kodulehtlink opens on new page

Partnerid:

Juhtpartner - CLIL Education Centre, Preschool "Flying Colours" (Läti)

Kaaspartnerid: Illuka Kool (Eesti), Vilnius Municipality’s Grigiškės Šviesos gymnasium (Leedu), Siauliai Sanatorine school (Leedu), Norlights Montessori School (Norra), PI Edukateka (Leedu)

Sihtgrupp:

Partnerkoolide õpetajad

Rahastaja: 

Projekti toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus Junior  32 700,00 euroga (s.h Illuka Kool 5 710,00 eurot)

Projektijuht

Veronika Skripacova (Läti);

Ave Amor (Eesti), Gražina Vaitkunskė (Leedu), Lijana Giedraitienė (Leedu), Josef Berg (Norra), Saulius Rudelis (Leedu),

Läbi rahvusvahelise mõõtme loovamaks ja ettevõtlikumaks kooliks (Erasmus+)

Kestvus: 

1.06.2020 – 31.05.2022

Eesmärk:

Illuka Kooli õpetajate ja juhtkonna professionaalsete kompetentside tõstmine ning õppijate ettevõtlikkuse ja sotsiaalsete oskuste toetamine. Eesmärgi täitudes suureneb osalejate valmisolek toetada õpilaste teadmisi ja oskusi ettevõtlikkus, loovas ja kaasavas keskkonnas rahvusvahelise kogemuse kaudu.

Alaeesmärgid:

1. Keeleoskuse täiendamine ja rahvusvaheliste suhete loomine ning arendamine.

2. IKT alane enesetäiendamine. Õppekava arendamise oskus vastavalt ainetevahelisele lõimingule ja õppemeetodite kaasajastamisele. Võimaluste ja ideede leidmine kaasaegse ja kaasava õpi- ja arengukeskkonna loomiseks.

3. Uued metoodikad - kuidas siduda liikumisõpetusega teisi õppeaineid ning milliseid võimalusi pakub huvitegevus laste ja õpetajate liikumis- ja terviseharjumuste kujundamisel.

Sihtgrupp:

  1. Reet Ernits - English for Teachers (A2, B1) (Dublin, Iirimaa);
  2. Anneli Bogens - Fluency and English Language Development for Educational Staff (Walleta, Malta);
  3. Ilona Lass - Fluency and English Language Development for Educational Staff (Walleta, Malta);
  4. Kristi Vaarmann - All Aboard the Primary Classroom Methodology for Primary (St.Julian's, Malta);
  5. Ave Amor - Inspiring Healthy Lifestyles to Learners (children, youths, adults) (Nicosia, Küpros);
  6. Kristi Klaamann - Using ICT in Education (Braga, Portugal);
  7. Anneli Dietrich - Using ICT in Education (Braga, Portugal).

Rahastaja: 

Sihtasutus Archimedese haridusprogramm Erasmus+ (õpiränne üldhariduses) toetus 19 750,00 eurot

Projektijuht

Kristi Klaamann

Future Skills Future Citizens (Tulevaste kodanike tulevased oskused) (Erasmus+)

Kestvus: 

1.09.2019 – 31.08.2021

Eesmärk:

Noored kogu Euroopas seisavad silmitsi mitmesuguste väljakutsetega, mida oli raske ette kujutada, kui nende vanemad olid nende vanused. Selleks, et aidata õpilastel nende väljakutsetega silmitsi seista, on koolid üha enam tunnistanud, et õppimisel on ainealaste teadmiste elus rakendamine, õpilaste ja õpetajate heaolu, omavaheline koostöö, enesejuhtimine, füüsiline ja vaimne tervis.

Projektikohtumiste käigus

a) tehakse kindlaks, kuidas pakutakse PSHE-d* (ennastjuhtiv, sotsiaalne, tervise- ja majandusharidus) Euroopas koolides;

b) uuritakse nii õpilaste kui ka nende vanemate soove ja vajadusi seoses PSHE-ga;

c) analüüsitakse ja võrreldakse PSHE kasutamist nii oma koolis kui ka partnerkoolides;

d) kasutatakse uurimiste käigus saadud teadmisi materjalide väljatöötamiseks, mis võimaldaksid PSHE-d mõtestatult kasutada;

e) viiakse ülalnimetatud punktid kokku õpilaste juhitud minikonverentsil, et arutada PSHE-kasutamist ja valmistada ette lahendusi partnerriikide õpetajatele ja haridusasutustele esitatava PSHE teemade paremaks muutmiseks.

Kuigi projekti fookuses on PSHE, pakuvad õpetajate ja õpilaste kohtumised partnerkoolides neile võimalusi jagada õpetamise ja juhtimise parimaid tavasid erinevates koolides ning arendada õpioskusi.

* PSHE - Personal, Social, Health and Economic education

Partnerid:

Hugh Christie Technology College (Suurbritannia), Instituto Nacional de Aprendizagem e Ensino, S.A (Portugal), IES PUNTA DEL VERDE (Hispaania), Gymnasium Brake Germany (Saksamaa), Illuka Kool (Eesti).

Sihtgrupp:

Igast riigist osaleb 5 õpilast (12 - 16 aastased)  ja 3 õpetajat.

Rahastaja: 

Projekti toetab Briti Nõukogu läbi haridusprogrammi Erasmus+ 282 530,00 euroga (sh Illuka Kool 62 615,00 eurot)

Projekti teostajad (Eesti)

 Ave Amor, Anneli Dietrich

Digihygiene and digimedia for students well-being (Nordplus Junior)

Kestvus: 

1.08.2019 – 31.12.2020

Eesmärk:

Tutvuda interneti ja erinevate tarkvarade kasutamise võimalustega ning ohutu suhtlemisega kasutades digivahendeid (digitehnika ja internet, suhtlemine internetis, digivahendite mõju tervisele ja keskkonnale, infosüsteemid ja veebikeskkonnad).

Partner:

Vilnius Municipality’s Grigiškės Šviesos gymnasium (Leedu)

Sihtgrupp:

30 õpilast (5. – 9.klass)  ja 3 õpetajat Eestist ja 30 õpilast (5. – 9.klass)  ja 3 õpetajat Leedust.

Rahastaja: 

Projekti toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus Junior 15 330,00 euroga.

Projektijuht:

 Ave Amor

Illuka Kooli õpilaste osalemine keskkonnahariduslikes õppeprogrammides 2020/2021 õppeaastal (KIK)

Kestvus: 

1.09.2020 – 30.06.2021

Eesmärk:

Eesmärk on õpilasi suunata märkama ja mõistma looduse mitmekesisust, inimeste keskkonnahoidliku käitumise tähtsust. Programmiga arendatakse märkamis- ja eneseväljendusoskusi, õpitakse tundma looduses elavaid erinevaid kooslusi.

Sihtgrupp:

Lasteaia koolieelikute rühm (Naerupallid) läbivad õppeprogrammi "Putukad õuealal" Illuka pargis

1.-2. klassi õppekäik Sagadi looduskeskusesse, osalemine õppeprogrammis "Looduspäev Lahemaal"

3.-4. klassi õppekäik Sagadi looduskooli, osalemine õppeprogrammis "Looduspäev Lahemaal"

5.-6. klassi osalemine Särghaua õppekeskuse aktiivõppeprogrammis "Muld ja pinnakate"

7.-9. klass) osalemine Silma õpikoja aktiivõppeprogrammis "Teadusliku uurimismeetodi rakendamine"

Rahastaja: 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus 1500,00. Kogumaksumus 2365,00

Projektijuht:

 Ave Amor

Joonistades õpin keeli (ANK)

Kestvus: 

22.09.2020 – 30.11.2020

Eesmärk:

Toetada erineva keele- ja kultuuritaustaga noorte kogukonda arendavate omaalgatuslike ideede väljatöötamist ja elluviimist.

Sihtgrupp:

1.- 2.kl õpilased

Rahastaja:

Briti Nõukogu projektikonkurss "PickUp- Briti Eri", ellu viib Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus - 1000,00 eurot

Projekti teostajad:

Projektijuht: Anastassia Zapletnjuk

Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

Kestvus: 

03.05.2021 – 15.06.2021

Eesmärk:

Põllumajandus- või toidusektori ettevõtte külastamine

Sihtgrupp:

1.- 7.kl õpilased

Rahastaja:

PRIA- 321,33 eurot

Projekti teostajad:

Projektijuht: Ave Amor

Avaldatud 22.09.2023. Viimati muudetud 22.09.2023.