Üldinfo

Põhiväärtused

Illuka Kool on ühtehoidev mõisakool, mille põhiväärtusteks on: inimene, loovus, lapsekesksus, usaldusväärsus, koostöö ja areng.

Illuka Kooli põhiväärtused :

INIMENE on kooli keskne väärtus (laps, lapsevanem, koolitöötaja, koolipidaja)

LOOVUS on arengu eeldus

LAPSEKESKSUS on lapse individuaalsusest lähtumine

USALDUS kõigi osapoolte (laps, lapsevanem, õpetaja, koolitöötaja, pidaja) vahel

KOOSTÖÖ ühiste eesmärkide elluviimiseks kaasatakse erinevaid huvigruppe

AVATUS uutele ja uuenduslikele ideedele

Ühtehoidev mõisakool
Ühtehoidev mõisakool