Põhiharidus

Õppenõukogu

Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja(d), õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja (PGS § 72 lg 2).


Seadusandlus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

 • Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 1).
 • Õppenõukogu korralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).
 • Õppenõukogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele võimalusel hiljemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).
 • Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).
 • Korraliste õppenõukogu koosolekute toimumisajad on kindlaks määratud kooli üldtööplaaniga.

Õppenõukogu tegevuse plaan 2018/2019

Nr

Korralise õppenõukogu toimumise aeg

Õppenõukogu teema

Vastutav isik

1.

17.september 2018

 1. ÕN sekretäri valimine – direktor, ÕN liikmed;
 2. Illuka Kooli põhikooli ja lasteaeda vastuvõtmise kord;
 3. Direktori informatsioon.

Õppenõukogu esimees

2.

22.oktoober 2018

 1. Tugisüsteemide määramine (eripedagoog, klassijuhatajad, aineõpetajad);
 2. Illuka Kooli sisehindamise korra arutelu;
 3. Illuka Kooli palgakorralduse põhimõtted arutelu;
 4. Illuka Kooli töökorralduse reeglid, arutelu ja täiendamine;
 5. Direktori informatsioon.

Õppenõukogu esimees

3.

26. veebruar 2019

 1. Sisehindamise tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine, aruande koostamine tarvilike meetmete rakendamiseks.
 2. Kooli arengukava koostamise arutelu ja ettepanekud

Õppenõukogu esimees

4.

5. juuni 2019

1. Ülevaade õppetöö tulemustest 2017/18 õppeaasta.

1.1 Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.

1.2 Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

1.3 Õpilaste tunnustamine kiitus- ja tänukirjadega.

2. Direktori informatsioon.

Õppenõukogu esimees

5.

18. juuni 2019

1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.

2. Järeleksamite sooritanud õpilaste põhikooli lõpetamisest.

3. Õpilaste tunnustamine põhikooli lõpetamisel.

3.1 Kiituskirjaga lõpetamine.

3.2 Ainekiituskirjaga lõpetamine.

3.3 Lastevanemate tänukirjad.

4. Täiendava õppetöö sooritamine.

5. Täiendava õppetöö sooritanud õpilaste järgmisse klassi üleviimine.

Õppenõukogu esimees

6.

28. august 2019

1. Kooli 2017/18 õppe- ja kasvatustegevuste tulemuste arutelu;

1.1 Ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks;

1.2 Õppeaasta üldeesmärgi

2. Täiendava õppetöö tulemused;

2.1 Õpilaste järgmisse klassi üleviimine;

3. Kooli õppe- ja kasvatustegevuste tulemuste arutelu;

3.1 Ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks;

4. Õppeaasta üldeesmärgid;

5. Kooli üldtööplaani arutelu ja kinnitamine;

5.1 Sündmuste ja kooli tegevuskava arutelu ja kinnitamine;

6 Kooli arengukava arutelu ja ettepanekud;

7. Direktori informatsioon algavaks õppeaastaks.

Õppenõukogu esimees