Alusharidus

Tegevuskava

Iga õppeaasta alguses koostab iga rühm oma TEGEVUSKAVAmis on planeeritud lasteaia põhieesmärkidest lähtuvalt ning laste eripära ja arengutaset arvestavalt ja analüüsivalt ning on kooskõlas Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja lasteaia õppekavaga. Tegevuskavad on üles laetud Eliisi, kus iga lapsevanem näeb oma rühma tegevuskava.

Tegevuskava tunnustab, hindab ja julgustab arendama iseloomujooni, mis on vajalikud kiirelt muutuvas ajas. Nende hulgas on võime:

 • minna muutustega kaasa ja neid mõjutada;
 • osata olla kriitiline mõtleja ja teha valikuid;
 • olla probleemide leidjaks ja lahendajaks;
 • olla loov, kujutlusvõimeline ja leidlik;
 • pidada lugu ühiskonnast, oma maast ja keskkonnast.

Õppe- ja kasvatustegevuse ÜLDEESMÄRK on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Tegevuskava sisuks on:

 • õppe- ja kasvatustöö eesmärgid;
 • õppe- ja kasvatustöö korraldamine rühmas ning õppemeetodid;
 • valdkondade õppe- ja kasvatustegevuste eesmärgid, sisu, kavandamine ja korraldamine, lapse arengu eeldatavad tulemused vanuseti ning kuuteemad;
 • üldoskused (mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalsed ning enesekohased oskused) ning nende tulemused vanuseti;
 • lapse arengu hindamise põhimõtted;
 • koostöö lastevanematega.

Õppe- ja kasvatustegevus kavandatakse kuu teemadest lähtuvalt nädala tegevuskavade alusel, kus esitatakse nädala eesmärgid, temaatika, õppesisu ja –tegevused.

Nädala tegevuskavad on tutvumiseks üleval rühma stendil.

Tegevuskavade täieliku versiooniga tutvumiseks küsige tegevuskava rühmaõpetajatelt.